APPLY FOR TRAINEE

โครงการ General Internship 2021 (โปรดศึกษาข้อมูลการสมัครโดยละเอียด)

# ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน โครงการ General Intern และ Super Intern รุ่น 1-2021
# ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน General Intern รุ่นที่ 1-2021
# หนังสือตอบรับ General Intern รุ่น 1-2021 (สำหรับนำไปยื่นมหาวิทยาลัยเพื่ออกหนังสือส่งตัว)
# รายละเอียดโครงการฝึกงาน General Internship
# รายละเอียดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา General Internship
# ใบสมัครโครงการ General Internship
# สมัครออนไลน์ (Google Form) General Internship ->> Click

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

โครงการ Super Intern 2021 (โปรดศึกษาข้อมูลการสมัครโดยละเอียด)

# ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน โครงการ General Intern และ Super Intern รุ่น 1-2021
# ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน Super Intern รุ่นที่ 1-2021
# หนังสือตอบรับ Super Intern รุ่น 1-2021 (สำหรับนำไปยื่นมหาวิทยาลัยเพื่ออกหนังสือส่งตัว)
# รายละเอียดโครงการ Super Intern
# รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน Super Intern
# ใบสมัครโครงการ Super Intern
# สมัครออนไลน์ (Google Form) Super Intern ->> Click

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
More Information  

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย ติดต่ออีเมล์ pginternship@bangkokair.com

 

1 thought on “Internship”

  1. Pingback: Homepage

Comments are closed.