APPLY FOR TRAINEE
หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

More Information  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย ติดต่ออีเมล์ pginternship@bangkokair.com