APPLY FOR TRAINEE

โครงการ General Internship 2024 (โปรดศึกษาข้อมูลการสมัครโดยละเอียด)

# รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และรายละเอียดการปฐมนิเทศน์ General Internship รุ่นที่ 2 ประจำปี 2024
# หนังสือตอบรับนักศึกษาฝึกงาน General Internship รุ่น 2 ประจำปี 2024
# กรอกข้อมูลการสมัครผ่าน Microsoft Forms: Click
# รายละเอียดโครงการ GENERAL INTERN 2024
# รายละเอียดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

โครงการ Super Intern 2024 (โปรดศึกษาข้อมูลการสมัครโดยละเอียด)

# รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และรายละเอียดการปฐมนิเทศน์ Super Internship รุ่นที่ 2 ประจำปี 2024
# หนังสือตอบรับนักศึกษาฝึกงาน Super Internship รุ่น 2 ประจำปี 2024
# กรอกข้อมูลการสมัครผ่าน Microsoft Forms: Click
# รายละเอียดโครงการ SUPER INTERNSHIP 2024
# รายละเอียดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

More Information  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย ติดต่ออีเมล์ pginternship@bangkokair.com