APPLY FOR TRAINEE

โครงการ General Internship 2021 (โปรดศึกษาข้อมูลการสมัครโดยละเอียด)

# รายละเอียดโครงการฝึกงาน General Internship
# รายละเอียดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา General Internship
# ใบสมัครโครงการ General Internship
# สมัครออนไลน์ (Google Form) General Internship ->> Click

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

โครงการ Super Intern 2021 (โปรดศึกษาข้อมูลการสมัครโดยละเอียด)

# รายละเอียดโครงการ Super Intern
# รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน Super Intern
# ใบสมัครโครงการ Super Intern
# สมัครออนไลน์ (Google Form) Super Intern ->> Click

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   
 
More Information

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย ติดต่ออีเมล์ pginternship@bangkokair.com

1 thought on “Internship”

  1. Pingback: Homepage

Comments are closed.