APPLY FOR TRAINEE

โครงการ General Internship 2021 (โปรดศึกษาข้อมูลการสมัครโดยละเอียด)

# กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ General Intern รุ่น 2 ประจำปี 2021
# ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรก โครงการ General Intern 2-2021
# รายละเอียดโครงการฝึกงาน General Internship
# รายละเอียดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา General Internship
# ใบสมัครโครงการ General Internship
# สมัครออนไลน์ (Google Form) General Internship ->> Click

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
More Information  

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย ติดต่ออีเมล์ pginternship@bangkokair.com